Mezarlık Yönetmeliği

T.C

BATMAN BELEDİYESİ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETMELİĞİ

 

Mezarlıklar Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Kararı ile 13.03.1997 gün ve 9436 sayılı onayı ile ihdas edildi.

 Madde 1- Bu yönetmelik 1593 sayılı 222.maddesine 1580 sayılı kanunun 15.maddesinin 5.fıkrasına,mezarlıklar nizamnamesinin 27.maddesine ve nizamnameye göre hazırlanmıştır.

 Madde 2- Bakanlar Kurulunun 13.03.1997 tarih ve 97/9436 sayılı kararı ile fiilen göreve başlayan mezarlıklar müdürlüğü Batman Belediye Başkanlığına Bağlıdır.Bu tarihten i tibaren il hudutları içindeki bütün mezarlıkları kapatmaya bunları cenaze gömülmelerini yasaklamaya Belediye Başkanı yetkilidir.

 Madde 3- Cenazelerin İl hudutları içerisinde herhangi bir mezarlığa taşıma ve defin hizmetleri bu yönetmelik ile tesbit edilmiş usul ve esaslara bağlıdır.Bu hizmetin yerine getirilmesi amaca ile Mezarlıklar Müdürlüğü ihdas edilmiştir.

 Madde 4- Mezarlıklar Müdürlüğü hizmetleri kamu hizmetleri niteliğinde olup,kesinlikle aksatılmadan ve düzenli bir şekilde yürütülmesi zorunludur.Bu nedenle eksikliklerin hemen giderilmesi için Belediyenin tüm üniteleri mezarlıklar müdürlüğüne yardımcı olmak ve katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

 Madde 5- Eski Mezarlıklarda bulunan mevcut kemik bakayaları ilgililer tarafından herhangi bir mezarlığa taşınması Mezaklıklar Müdürlüğünün teklifi ve başkanlığın onayı ile gösterilecek şartlar dahilinde yapılacaktır.

 Madde 6- Mezarlıklar Müdürlüğü tam teşekküllü kurulduğundan arzu eden cenaze sahipleri ALO 153 aracılığı ile veya Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaatla,yada 188 i arayarak cenaze yıkama,taşıma,defin etme gibi bütün işleri Belediyemizce kendilerine ücretsiz karşılanmakta ve Belediyece  temin edilecek,ayrıca dar gelirli ve kimsesizlerin kefenlenmesi de ücretsiz yapılmaktadır.

 Madde 7- Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı tüm memur,işçi ve hizmetliler vazifelerinin yürütümünden sorumludurlar.

 Madde 8- Cenaze sahiplerinin müsbet taleplerine uymak bu taleplerini yerine getirmek,azami ölçüde kolaylık göstermek,saygılı ve yumuşak davranmak Müdürlük personelinin başlıca göre ve sorumlulukları içerisindedir.

 Madde 9- Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen görevliler,her ne ad altında olursa olsun bahşiş ve hediye alamazlar.Aksi halde usulsüz hareketleri tesbit edilenler hakkında kanuni işlem yapılır.

 Madde 10- Herhangi bir mezarlığa mesai saatleri dahilinde cenaze defin işleri yapılır.Cenazelerin mesai haricinde de mezarlığa getirilmesi halinde ölüm raporuna istinaden işleri yapılacaktır.

 Madde 11- Cenazelerin bekletilmesi söz konusu olamayacağından istisnasız hafta tatili,genel tatil dahil hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi zorunludur.Bu neden defin işlerini yapacak personelin her an hazır bulunması mecburidir.Geceleri ise ihtiyaca göre nöbetçi bırakılacaktır.

 Madde 12- Mezarlıklara ziyaret her gün,gün doğumundan başlayıp,güneşin  batmasına 1 saat kalıncaya kadar devam eder.Ziyaret bitiminde,herkesin çıktığı kontrol edilerek kapılar kapatılır.Bu saatler dışında ziyaret yapılmaz.

 Madde 13- Gün batımının bir saat evvelinden,gün doğumuna kadar mezarlığa hariçten hiç kimse giremez.Vazifeliler dahi misafir kabul edemez.

 Madde 14- Müslüman cenazelerinin defin işlemlerinde (gömülmesinde)Mezarlıklar Müdürlüğü kadrosunda görevli imam,gassal ve müdürlüğün diğer personelleri görevlidir.Müdürlüğün izni alınmadan dışardan hiç kimse cenaze defin işlerine kesinlikle müdahele edemez.Defin işlemine(Gömme)nezaret eden imam veya yetkili personel,bildirimde belirtilen saha içerisindeki uygun yere defin yapar.Bu gibi hususlardan doğan yanlışlık ve sorumluluk ilgili personele aittir.

 Madde 15- Gayri-muslimler,müslümün mezarlığına gömülemez.Ayrı din mensupları için başka mezarlık mevcut ise buraya defnedilirler.Ayrı bir mezarlık mevcut değilse bunlar için Müslüman mezarları ile aralarında belli bir mesafe bırakılarak belirlenen ada ve parselde,bunlar için düzenlenecek mezarlığa defin işlemleri yapılır.

 Madde 16- Cenaze nakil vasıtaları,mezar ve mezarlık inşaatı malzemelerini taşıyan araçlar dışında hiçbir araç mezarlık sahasına giremez.Ziyaretçi ve cenaze sahipleri araçlarını mezarlığın dışında park edeceklerdir.

 Madde 17- Mezarlık sahası içerisinde gerekli sessizliğin ve temizliğin sağlanması cenaze sahiplerini getiren araçların korna çalmaları,mezarlığın icab ettirdiği sukunu bozacağından mezarlık müdürlüğü görevlileri tarafından gerekli önlemler alınır.Bu hareketleri yapanlar ikaz edilir,devam halinde mezarlık sahasından uzaklaştırılır.

 Madde 18- Mezarlık dahilinde gürültü etmek,kahkaha ile gülmek,satıcılık yapmak,mezarların üzerine oturmak,mezarları tahrip etmek,ağaçları kırmak,çiçekleri koparmak,çöp atmak, ve benzeri durumlar ile mezarlıklar müdürlüğüne konmuş plaka ve levhaları sökmek yerlerini değiştirmek,mezarlara,ağaçlara işaret koymak,bez bağlamak,mum yakmak,mezarlık sahasında avlanmak ve hayvan sokmak,refaketsiz çocuk bulundurmak yasaktır.

 Madde 19- Mezar inşaatı(Mezar yapımı)sonunda arta kalan taş,kum,moloz ve toprakların bekletilmeden mezar sahası dışına taşınması,mezarı yaptırana ve ustalarına ait olup,uymayanlar hakkında 1608 sayılı yasa hükümleri uygulanır.

 Madde 20- Cenazelerin sahipleri tarafından,devlet hastanesi veya bağlı bulunduğu sağlık ocaklarına verilmiş ölüm raporu,gömme izin belgeleri ile birlikte Mezarlıklar Müdürlüne telefon veya şahsen müracaatlarında,müdürlüğün vasıtaları ile cenaze alınıp mezarlığa nakil edilir.Dini vecibeleride yerine getirilerek defin işleri eksiksiz olarak yapılır.

 Madde 21- Gömme izin belgelerini Belediye tabipliği,hastaneler ve sağlık ocaklarından cenaze sahipleri tarafından alınması ve yetkililerine imzalattırıp mühürlenmesi zorunludur.

 Madde 22- Cenaze aracı ile il dışından cenaze getirilmesi ve il dışında cenaze nakli Başkanlık makamının onayına tabidir.

 Madde 23- Devlet hastanelerinde kimsesiz olup,parasız tedavi edilmekte iken vefat edenler ile bakım yurtlarında ucretsiz olarak bakılmakta iken vefat edenlerin cenazeleri,hastane veya bakım yurtlarınca verilmiş fakirlik belgesine istinaden,cenaze defin işlemleri ucretsiz olarak yapılır.Müdürlüğümüze müracaat eden kurumun bir görevlisi defin işlerine nezaret e der.

 Madde 24- Şehitler tüm defin işleri eksiksiz olarak Belediyemiz ustlenmiştir.

 Madde 25- Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaatla cenazesi bulunduğu bildirenlerden istenilen belgeler ile alınacak bilgiler üzerine bir belge düzenlenir.Bu bildiride ise şu bilgiler verilir;

 

 • Ölenin adı soyadı
 • Ana adı
 • Baba adı
 • Doğum yeri ve tarihi
 • Medeni hali
 • Milliyeti ve dini
 • Cinsiyeti
 • Ölüm tarihi ve yeri
 • Açık adresi ve varsa telefon numarası
 • Nüfus Kaydı
 • Ölüm Raporu (Hastane veya sağlık ocaklarından)
 • Ruhsatı veren doktorun adli tabibin adı soyadı ve açık adresi
 • Yakıma,kefenleme,mezar açma,kapama,taşıma v.b hizmetleri ücret belgesi,fakir ise fakirlik ilmuhaberi(Mezarlıklar Müdürlüğü gerekli görüldüğünde zabıtayla müştereken fakirliğini beyan edenin soruşturmasını yapar.)
 • Cenazenin nakline ait belge
 • Cenaze sahibinin cenaze sahibi adına hareket eden yakınının yakınlık derecesi,açık adresi varsa telefon numarası.

  Madde 26- Adli mercilerce gönderilen hüviyet  tesbit edilmiş veya edilmemiş ölülerin,ceset akşamının gömülmemesine yasal mercilerden (Adli tabip ile Cumhuriyet savcılığınca) verilmiş gömme izin belgesi istenmesi mecburidir.

 Madde 27- Evraklar tamamlandıktan sonra cenazenin gömülmesine izin verilir.

 Madde 28- Tüm işlemleri  tamamlanan cenazenin evrakları künye,defterine,fihriste,sicil kaydı yapılır.Evraklar dosyalanarak arşivlenir.

 Madde 29- Bu yönetmelikte olmayan hususlar 1593 ve 1580 sayılı kanun ile mezarlıklar tüzüğündeki hükümlere tabidir.

 Madde 30- Ayrıca Batman Belediye Başkanı bu yönetmeliklte olmayan hususları tayine yetkilidir.

 Madde 31- Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 Madde 32- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

NOT : Bu Yönetmelik 32 maddeden ibarettir.